วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565 16:01

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานช่วยงานดับเพลิง สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาลสุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลตำบลตาลสุม ได้ดำเนินการจ้างตาม โครงการจ้างเหมาบริการคนงานช่วยงานดับเพลิง สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 28 (3) และข้อ 78 (ค) ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลตาลสุม ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายบุญเพ็ง พันธ์ศรี เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการจ้างเหมาบริการคนงานช่วยงานดับเพลิง สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาลสุม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

บริการออนไลน์

Map

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ