วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     สำนักงานเทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกเทศบาลตำบลตาลสุม  เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ เทศบาลตำบลตาลสุม  ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

“ตาลสุมสังคมดีมีคุณธรรม เลิศล้ำงานประเพณี สุขภาพดีถ้วนหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเศรษฐกิจ การศึกษา พัฒนาสู่การบริหารจัดการที่ดี”

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในครอบครัวและชุมชน
  2. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย และการสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึง
  4. พัฒนาความสะอาดจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
  5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ให้กับครอบครัวและส่งเสริมสภาพคล่องในชุมชน
  6. ปรับปรุงระบบการศึกษา เทคโนโลยีให้ทันสมัย

 

เป้าประสงค์

(1) เพื่อการก่อสร้าง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนนให้มีความสะดวกปลอดภัย และการพัฒนาการ

คมนาคมและการขนส่งภายในท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับถนนสายหลักในระดับภูมิภาค

(2) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์

และมาตรฐาน

(3) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็กภายในชุมชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ

(4) เพื่อส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์หรือสืบสาน

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(5) การพัฒนางานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน

การระงับอัคคีภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น

(6) การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

(7) ส่งเสริมการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิการสังคมให้ตอบสนองต่อปัญหา

ความต้องการของประชาชน

(8) เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์

(9) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการสาธารณะ

ที่มีคุณภาพแก่ประชาชน

(10) เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

(11) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน

(12) การพัฒนาการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม

                     กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน

บริการออนไลน์

Map

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ